Bescherming van persoonsgegevens

Blanchon heeft in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 ("AVG") en de inwerkingtreding daarvan op 25 mei 2018, de verschillende voorschriften binnen haar organisatie doorgevoerd.

 

Blanchon informeert u met het oog hierop over het volgende:

- het type persoonsgegevens die we over u verzamelen;

- de manier waarop uw persoonsgegevens door Blanchon en zijn eventuele partners en subcontractanten worden verwerkt;

- de voorwaarden en regelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens en uw rechten daaromtrent met inachtneming van de Europese en Franse wetgeving die van toepassing is op Blanchon;

Alle activiteiten aangaande uw persoonsgegevens worden verricht conform de geldende wet- en regelgeving, met name Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "AVG"), alsmede elke andere nationale wet inzake gegevensbescherming.

Indien u meer informatie wilt over de toepassing van deze beginselen binnen blanchon.com, kunt u een e-mail sturen naar het functionaris gegevensbescherming van de Groep Blanchon op het adres: dpo@blanchon.com

 

Definities

  • Persoonsgegevens: alle informatie over een natuurlijke persoon die direct of indirect is geïdentificeerd of geïdentificeerd kan worden aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor die natuurlijke persoon.

  • Bestand: elk gestructureerd en duurzaam geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn.

  • Betrokkene: natuurlijke persoon op wie de verwerkte gegevens betrekking hebben;

  • Verwerkingsverantwoordelijke: de entiteit die persoonsgegevens verzamelt en gebruikt;

  • Gegevensverwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot dergelijke gegevens, ongeacht de gebruikte procedés, en met name het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

  • Ontvanger: ieder persoon die bevoegd is gegevens te ontvangen anders dan de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker, alsmede personen die uit hoofde van hun functie verantwoordelijk zijn voor de verwerking van gegevens;

  • Bevoegde derden: autoriteiten die met het oog op de vervulling van een bijzondere taak of de uitoefening van een recht van mededeling wettelijk bevoegd zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De redactie van de website blanchon.com is in handen van Blanchon S.A.S., vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht, gevestigd te 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Lyon onder nr. 390 112 88, met een kapitaal van € 4.258.258,-.

Blanchon is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Blanchon kan in het kader van de exploitatie van de website https://www.blanchon.com/ gegevens over u verzamelen. Deze gegevens worden bij het verzamelen verwerkt conform de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, waarbij bepaalde gegevens verplicht en andere niet verplicht zijn zoals vermeld in al onze formulieren over gegevensverzameling.

De verwerkingen op onze site worden gedaan voor de volgende doeleinden:

· ervoor zorgen dat via een formulier of het vermelde e-mailadres contact met ons kan worden opgenomen;

· het opstellen van statistieken over het bezoek aan onze website;

· het creëren van een ID bij blanchon.com om een product te kopen of deel te nemen aan een online enquête;

- het inschrijven op nieuwsbrieven;
· het beheren van dossiers van sollicitanten op onze vacatures;

- het beheren van aanvragen betreffende onze commerciële aanbiedingen; of

- het beheren van verstuurde e-mails over onze commerciële aanbiedingen.

De gegevensverwerking berust op de toestemming die u geeft door het invullen van het toestemmingsformulier of door ons rechtstreeks te schrijven, of op basis van een gerechtvaardigd belang van de firma Blanchon om diensten te beheren op grond van uw aanvragen.

De verwerking van de gegevens van onze klanten berust op de overeenkomst waarbij de klant partij is of een gerechtvaardigd belang van de firma Blanchon ten behoeve van B2B-marketing.

Met de persoonsgegevens die we verzamelen kunnen we u laten profiteren van de laatste nieuwsberichten over producten en aankomende evenementen rondom het merk Blanchon. Als u niet op onze verzendlijst wilt worden opgenomen, kunt u op elk moment bezwaar maken door in uw voorkeuren aan te passen in uw account.

Het gebruik van uw persoonsgegevens helpt ons ook bij het creëren, ontwikkelen, gebruiken, leveren en verbeteren van onze producten, diensten, content en advertenties.

We kunnen uw persoonsgegevens periodiek gebruiken voor het versturen van belangrijke mededelingen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen van onze algemene voorwaarden en onze beleidsregels. Omdat deze informatie deel uitmaakt van uw overeenkomst met blanchon.com kunt u zich niet afmelden voor deze berichten.

We kunnen uw persoonsgegevens tevens gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, data-analyses en onderzoeken om de producten, diensten en advertenties van Blanchon te verbeteren.

Als u meedoet aan een kansspel, prijsvraag of ander vergelijkbare promotionele acties, kunnen we de gegevens gebruiken die u in het kader daarvan verstrekt.

Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen eveneens gegevens in zodanige vorm dat deze niet direct tot een bepaald persoon zijn te herleiden. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

- We kunnen gegevens verzamelen zoals taal, postcode, netnummer, uniek toestel-ID, URL-doorverwijzing, locatie en tijdzone waar het toestel zich bevindt dat de websites van het merk Blanchon bezoekt, zodat we meer inzicht krijgen in uw surfgedrag en onze producten, diensten en advertenties kunnen verbeteren.

- We kunnen gegevens verzamelen over uw activiteiten op onze website. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt, zodat we u relevantere informatie kunnen tonen en inzicht krijgen in welke gedeelten van onze website en welke producten en diensten het populairst zijn. Samengevoegde gegevens worden binnen het kader van dit privacybeleid beschouwd als niet-persoonlijke gegevens.

- We kunnen gegevens over de manier waarop u onze diensten gebruikt, waaronder zoekopdrachten, verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze producten relevantere resultaten tonen, maar ze kunnen niet worden gekoppeld aan uw IP-adres.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonsgegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonsgegevens zolang deze gegevens gecombineerd blijven.

Locatiediensten

blanchom.com kan gegevens over de precieze locatie, waaronder de realtime geografische locatie van uw computer of apparaat, verzamelen, gebruiken en delen om informatie over de verkooppunten van Blanchon-producten te geven. De op locatie gebaseerde diensten kunnen zo nodig gebruik maken van gps, bluetooth, uw IP-adres, evenals van wifipunten, zendmasten en andere technologieën om de geschatte locatie van uw apparaten te bepalen. Deze locatiegegevens worden geanonimiseerd verzameld in een vorm die niet tot u persoonlijk herleid kan worden en worden door blanchon.com gebruikt om een locatiegebaseerde dienst aan te bieden over het verkooppunt.

Bewaartermijn

Blanchon bewaart uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving net zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze zijn verzameld of gedurende de maximale wettelijke bewaartermijnen die in Frankrijk gelden.

Beheer van vragen via de contactformulieren:

1 jaar na ontvangst van de aanvraag

Sollicitaties:

2 jaar na het laatste contact met de kandidaat.

Beheer van klantgegevens:

voor de duur van de klantrelatie, vermeerderd met drie (3) jaar ten behoeve van promoties en direct marketing, ongeacht de bewaarplicht of wettelijke termijnen.

Beheer van prospectgegevens en nieuwsbrieven:

3 jaar na het laatste contact met de klant of prospect.Sécurité des données personnelles

Bescherming van persoonsgegevens

Rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, de uitvoeringskosten en de aard van de te beschermen gegevens, alsmede de risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treft Blanchon alle technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te garanderen en een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Blanchon neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. De onlinediensten van blanchon.com beveiligen uw persoonsgegevens tijdens de verzending met https-versleuteling. Als uw persoonsgegevens door blanchon.com worden bewaard, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

Blanchon ziet erop toe dat haar technische dienstverleners die mogelijk kennis hebben genomen van uw persoonsgegevens dezelfde vertrouwelijkheid in acht nemen.

Openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens worden alleen door blanchon.com gedeeld om haar producten, diensten en advertenties te leveren of te verbeteren; ze worden niet gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

Dienstverleners

Blanchon deelt persoonsgegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de uitvoering van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, de beoordeling van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen in elk land zijn gevestigd waar Blanchon actief is.

Sites en diensten van derde partijen

De websites, applicaties en diensten van blanchon.com kunnen links naar websites en diensten van derden bevatten. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden, bijvoorbeeld e-mailcampagnes van het type Mailchimp of wedstrijden.
Gegevens die worden verzameld door derden en die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. We raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

De inzet van ons bedrijf voor uw privacy

We communiceren deze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan al onze werknemers en hanteren strenge privacymaatregelen binnen onze firma om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens of het Privacybeleid van blanchon.com, of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de privacywetgeving, kunt u altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dpo@blanchon.com

Blanchon kan het Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als het beleid ingrijpend wordt gewijzigd, wordt een melding op onze website geplaatst en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

Rechten van betrokkenen

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft u het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
U heeft ook recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gerechtvaardigde gronden en tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.
Tot slot heeft u het recht om algemene en bijzondere bepalingen vastleggen over de manier waarop u wilt dat deze rechten na uw overlijden worden uitgeoefend.
Indien u nadat u contact met ons hebt opgenomen van mening bent dat uw rechten inzake uw persoonsgegevens niet in acht worden genomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL of de toezichthoudende autoriteit in uw woonplaats.
Om gebruik te maken van bovengenoemde rechten of voor vragen over de verwerking van uw gegevens op deze site, kunt u een e-mail sturen naar de functionaris gegevensbescherming van Blanchon via het adres: dpo@blanchon.com
Voor een spoedige behandeling raden we u aan bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs met de handtekening van de houder te voegen.
U kunt deze e-mail het beste met ontvangstbevestiging versturen.

Hulp nodig?

Zoekt u een bepaald product?
Heeft u meer informatie nodig?
Onze experts helpen u graag verder!

 Contact Formulier